Курсова работа № 3


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect3
  б) чрез интегриране по части     IntByParts3
  в) чрез полагане     IntSbst3
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y + 5x2 + y2 + 4y + 4
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_3
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_3
  б)     CurvInt2_3
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU3.GIF
  б)    xy' + y = sinx
  в)    3y2y' + y3 + x=0
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + 2y' - 3y = x2