Курсова работа № 4


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect4
  б) чрез интегриране по части     IntByParts4
  в) чрез полагане     IntSbst4
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y + 3x2 + y2 + 2y + 1
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_4
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_4
  б)     CurvInt2_4
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU4.GIF
  б)    xy' + y = cosx
  в)    y' + y/x = y2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред :     y" + 3y' -4 = 2e2x