Курсова работа № 5


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect5
  б) чрез интегриране по части     IntByParts5
  в) чрез полагане     IntSbst5
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - 5x2 + y2 - 6y + 9
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_5
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_5
  б)     CurvInt2_5
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU5.GIF
  б)    xy' + y = e2x
  в)    xy' + y/x = x/y
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + y = ex