Курсова работа № 6


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect6
  б) чрез интегриране по части     IntByParts6
  в) чрез полагане     IntSbst6
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - 3x2 + y2 - 4y + 4
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_6
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_6
  б)    CurvInt2_6
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU6.GIF
  б)    xy' + y = e-x
  в)    y'+ y/x = xy2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + y = xe-x