Курсова работа № 7


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect7
  б) чрез интегриране по части     IntByParts7
  в) чрез полагане     IntSbst7
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y - x2 + y2 - 2y + 1
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_7
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_7
  б)    CurvInt2_7
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU7.GIF
  б)    y' - tgx.y = 1
  в)    y' + xy = ex y2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + 2y' = x2