Курсова работа № 8


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect8
  б) чрез интегриране по части     IntByParts8
  в) чрез полагане     IntSbst8
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y + 5x2 + y2 + 4y + 4
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_8
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_8
  б)     CurvInt2_8
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU8.GIF
  б)    y' + cotgx.y = 1
  в)    y'-2xy=2x3y2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + 2y' = x2 + x + 1