Курсова работа № 9


 1. Решете интегралите
  а) чрез внасяне под знака на диференциала     INdirect9
  б) чрез интегриране по части     IntByParts1
  в) чрез полагане     IntSbst9
 2. Намерете екстремума на функцията   z = x4 + 2x2y + 3x2 + y2 + 2y + 1
 3. Пресметнете двойния интеграл     DblInt_9
 4. Пресметнете криволинейните интеграли от първи и втори род
  а)    CurvInt1_9
  б)     CurvInt2_9
 5. Решете диференциалните уравнения от първи ред - хомогенно, линейно и бернулиево
  а)    HomDU9.GIF
  б)    xy' + y = x-3
  в)    y' - xy = e-x y2
 6. Решете диференциалното уравнениe от втори ред:     y" + y' - 2y = e2x