Аналитична геометрия в пространството - задачи

Какво трябва да знаем: 1. Напишете уравнение на равнина перпендикулярна на оста Ox, минаваща през точка P(7,-4,3)

2. Напишете уравнение на равнина перпендикулярна на оста Оy, манаваща през точка Q(1,2,-6)

3. Напишете уравнение на равнина перпендикулярна на оста Оz, минаваща през точка R(-5,8,9)

4. Напишете уравнение на равнина успоредна на оста Оx, минаваща през точките P(3,-5,6) и Q(2,1,1)

5. Напишете уравнение на равнина успоредна на оста Оy, минаваща през точките R(1,-2,1) и S(2,3,-1)

6. Напишете уравнение на равнина успоредна на оста Оz, минаваща през точките K(3,1,-1) и N(1,-1,2)

7. В пространството е даден триъгълник с координати на върховете: Точки в пространството points_in_space1
Намерете косинуса на ъгълa при върха B.

8.
Намери координатите find_coordinates_A