Първа изпитна задача от предварителния тест

Втора изпитна задача от предварителния тест

Трета изпитна задача от предварителния тест


Комплексни числа

Системи линейни уравнения

Матрици

Вектори

Аналитична геометрия в равнината

Аналитична геометрия в простронството

Изследване на функция

Граници на функции - правила на Лопитал

Производни

Интегриране чрез внасяне под знака на интеграла

Интегриране чрез внасяне по части


Конспект по висша математика

 1. Комплексни числа: Алгебрична, тригонометрична експоненциална форма Геометрично и експоненциално представяне (-/-)
 2. Вектори:
 3. Матрици – Събиране на матрици и умножение на матрици и с число
 4. Детерминанти:
 5. Системи линейни уравнения
 6. Криви от 2-ра степен. Извод на каноничното уравнение на елипса
 7. Уравнение на права в равнината
 8. Уравнение на равнина в пространството
 9. Производна – определение, геометричен и физичен смисъл, извод на производните на елементарните функции
 10. Правило на Лопитал за намиране на граници
 11. Използване на производните за намиране на интервалите на монотонност на функция
 12. Основни теореми на деферинциалното смятане
 13. Интеграли. Дефиниция за определен и неопределен интеграл. Примери
 14. Сложен интеграл. Интегриране чрез внасяне под знака на диференциала
 15. Интегриране по части
 16. Формула не Нютон-Лайбниц. Примери
 17. Интегриране чрез полагане