23 юни 2010

Вектори

Докажете, че ако , то .

Питагорова теорема в тримерното пространство

Докажете, че ако a, b и c са три взаимно перпендикулярни вектори в R3, то:
(a x b)2 + (b x c)2 + (c x a)2 = [ (b - a) x (c - a) ] 2 .


7 юни 2010 г.

Умножение на непрекъснати матрици

Нека f = f(x,y) и g = g(x,y) са непрекъснати функци на две променливи , зададени в областта D: x ∈ [0, 1] y ∈ [0, 1]
Дефинираме тяхното произведение чрез равенството:

Докажете асоциативноста на това произведение, сред множеството на непрекъснатите функции в областта D.
Намерете такава, непрекъсната в D функция e = e(x,y),
която удовлетворява условията за единичен елемент при така дефинираното произведение.

Станчо Павлов

Правоъгълни матрици

Нека A е матрица m x n (m реда и n стълба), като m > n.
Докажете, че не съществува матрица B от вида n x m , такава че A.B = Emxm , където E е единичната матрица от m- ти ред.

Иван Георгиев