Какво трябва да знаем:     Производна на сложна функция на повече променливи  
Обикновени диференциални уравнения от първи ред  

Висша математика II част
Висша математика III част

Привеждане в каноничен вид на
линейно частно диференциално уравнение от втори ред чрез
метода на характеристиките -
указания към задачите

Чрез този метод може да се опрости израза
a11uxx+ 2a12uxy+ a22uyy
който се съдържа в едно частно уравнение от втори ред. В по-елементарните случаи коефициентите aij са константи но в по-общия случай те са функции на x и y. Тук предполагаме, че aij са реални числа. Целта ни е да въведем нови неизвестни ξ и η - функции на x и y, така че да се опрости този израз.
Съставя се характеристичното уравнение, съответстващо на израза: a11uxx+ 2a12uxy+ a22uyy
То е
a11(dy)2 - 2a12(dx)(dy) + a22 =0

Да обърнем внимание на противоположния знак на коефициента пред смесената производна.
Разделяйки двете страни на характеристичното уравнение на (dx)2 получаваме квадратно уравнение спрямо първата производна:
a11(y′)2 - 2a12(y′) + a22 =0

Ако квадратното уравнение има два реални корена се казва, че
частното ДУ(диференциалното уравнение) от втори ред е от хиперболичен тип.

Ако коренът е един – типът е параболичен.

А ако и двата корена на характеристичното уравнение са комплексни ЧДУ (частното диференциалното уравнение) е от елиптичен тип.

Ще поясним как се въвеждат новите променливи ξ и η като функции на x и y при отделните видове уравнение.

Хиперболичен вид

Характеристичното уравнение има вида
a11(y′)2 - 2a12(y′) + a22 =0
с реални корени y′ = z1 и y′ = z2
Решават се двете обикновени ДУ, съответстващи на двата корена.
Решаване на двете обикновени диференциални уравнения  -Hiper2
Търсените нови променливи са   ξ(x,y)=z1x-y и η(x,y)=z2x-y
Чрез тях изразът a11uxx + 2a12uxy + a22uyy се свежда до вида u ξη .

Параболичен вид


Характеристичното уравнение има вида a11(y′)2 - 2a12(y′) + a22 =0
с един двоен, реален корен: y′ = z1
Решението на това обикновено ДУ е:       Решение на обикновено диференциално уравнение-Parab2
Това е и първата нова променлива - ξ:
Втората - η може да е произволна функция на x и y.
Обикновено тя е една от променливите x или y.
Чрез тази смяна изразът a11uxx + 2a12uxy + a22uyy се свежда до вида u ηη .

Елиптичен вид

Характеристичното уравнение има вида
a11(y′)2 - 2a12(y′) + a22 =0 с комплексни корени y′ = z = a ± i.b
Реалната и имагинерната части са константи-Elliptic2
Новите променливи –Elliptic3
Търсените нови променливи са   ξ(x,y) = ax-y и η(x,y) = bx
Чрез тях изразът a11uxx + 2a12uxy + a22uyy се свежда до вида u ξξ + u ηη .
Литература:
  1. Доц. Венера Сотирова Димова-Нанчева     Доц. Александър Михайлов Витанов     Доц. Георги Иванов Караджов
    Доц. Иван Михайлов Михов     Васил Борисов Попов     Стефанка Стефанова Тодорова


    Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика –част 4

Какво ще научим:    
Примери за привеждане в каноничен вид и решаване на частни диференциални уравнения от втори ред с постоянни коефициенти чрез метода на характеристиките      
Решаване на вълновото уравнение по метода на характеристиките      
Вълново уравнение               Потенциал      
Уравнение на Лаплас
      Електромагнитни вълни      

Висша математика II част
Висша математика III част