Какво трябва да знаем:    
Квадратно уравнение       Обикновени диференциални уравнения  
Производна на сложна функция на повече променливи  
Определяне на вторите производна на сложна функция на много променливи и матричните им означения  
Решаване на канонизирани частни диферинциални уравнения от втори ред  
Привеждане в каноничен вид на линейно частно диференциално уравнение от втори ред чрез метода на характеристиките - указания към задачите  
Висша математика II част
Уравнения на математическата физика
Висша математика III част

Примери за привеждане в каноничен вид и решаване на частни диференциални уравнения
от втори ред с постоянни коефициенти чрез метода на характеристиките

Иска се да се реши частното диференциално уравнение от втори ред с постоянни коефициенти
a11uxx + 2a12uxy+ a22uyy

Определя се неговото характеристично уравнение
a11(y′)2 - 2a12(y′) + a22 =0

Обърнете внимание на смяната на знака пред 2a12!
Характеристичното уравнение е квадратно спрямо y′.
Намират се неговите решения и се определят новите променливи ξ и η, както е описано в
„Привеждане в каноничен вид на линейно частно диференциално уравнение от втори ред чрез метода на характеристиките - указания към задачите”
След това трябва да се определят първите и вторите производни на u спрямо новите променливи ξ и η по формулите:
Първите частни производни -DerFirst
Вторите частни производни -DerSecond
Техният подробен извод е направен в
„Определяне на вторите производна на сложна функция на много променливи и матричните им означения”
След това се прилагат формулите за общо решение
ВидКанонизирано уравнениеРешение
Хиперболичен uξη = 0f(ξ) + g(η)
Параболиченuξξ = 0 ξ.f(η) + g(η)
Елиптиченuξξ + uηη = 0 f(ξ + iη) + g(ξ - iη)
малко по-подробно пояснени в „Решаване на канонизирани частни диферинциални уравнения от втори ред”.

Ами, това е!

Да разгледаме по един пример.

Уравнение от хиперболичен вид

uxx - 3uxy+ 2uyy = 0

Характеристичното уравнение е (y′)2 + 3(y′) + 2 =0 с корени -1 и -2.
За първия корен: y′ = -1
Решението на това обикновено ДУ е y = - x+C ⇒ x + y = C
Подобно намираме решенията и за другия: y = -2x+C ⇒ 2x + y = C
Новите променливи са
ξ = x + y
η = 2x + y

Сега трябва да намерим честните производни на ξ и η спрямо x и y и след това последователно първите и вторите производни на u спрямо същите променливи.
После ще заместим в уравнението uxx - 3uxy+ 2uyy=0
Да започнем:
ξx = 1 ξy = 1
ηx = 2 ηy = 1

ux = uξ ξx + uηηx = uξ + 2uη
uy = uξ ξy + uηηy = uξ + uη
uxx = uξξ ξx + uξηηx + 2(uξηξx + uηηηx ) = uξξ + 4uξη + 4uηη
uxy = uξξ ξy + uξηηy + 2(uξηξy + uηηηy) = uξξ + 3uξη + 2uηη
uyy = uξξξy + uξη ηy + uξηξy + uηηηy = uξξ + 2uξη + uηη

Нанасяме получените втори производни прилежно в таблица и отдясно записваме коефициентите пред тях в уравнението.
Отдолу записваме резултата от заместването.
uxx uξξ + 4uξη + 4uηη 1
uxy uξξ + 3uξη + 2uηη -3
uyy uξξ + 2uξη + uηη 2
uxx - 3uxy+ 2uyy -uξη  

Уравнението се преобразува в uξη = 0 с решение u = f(ξ) + g(η) = f(x + y) + g(2x + y)

Уравнение от параболичен вид

uxx +2uxy+ uyy = 0

Характеристичното уравнение е (y′)2 - 2(y′) + 1 = 0 с един двоен реален корен y′=1
Решението на това обикновено ДУ е y = x+C ⇒ x-y = C
Това е и първата нова променлива - ξ: ξ = x-y За втората - η избираме η = y.
Сега трябва да намерим честните производни на ξ и η спрямо x и y и след това последователно първите и вторите производни на u спрямо същите променливи.
После ще заместим в уравнението uxx + 2uxy+ uyy = 0
Да започнем:
ξx = 1 ξy = -1
ηx = 0 ηy = 1

ux = uξξx + uηηx = uξ
uy = uξξy + uηηy = -uξ + uη

uxx = uξξξx + uξηηx = uξξ
uxy = uξξ ξy + uξηηy = -uξξ + uξη
uyy = -uξξξy -uξη ηy + uξηξy + uηηηy = uξξ - 2uξη + uηη

Нанасяме получените втори производни прилежно в таблица и отдясно записваме коефициентите пред тях в уравнението.
Отдолу записваме резултата от заместването.
uxx uξξ 1
uxy -uξξ + uξη 2
uyy uξξ - 2uξη + uηη 1
uxx + 2uxy+ uyy uηη  

Уравнението се преобразува в uηη = 0 с решение     u = ηf(ξ) + g(ξ) = yf(x-y) + g(x-y)

Уравнение от елиптичен вид

uxx +2uxy + 2uyy = 0

Характеристичното уравнение има вида (y′)2 - 2(y′) + 2 = 0 с комплексни корени y’= 1 ± i
Решението на това обикновено ДУ с комплексни коефициенти е y = (1 ± i)x+C ⇒ (x-y) ± i(x) = C x - y = C и x = C ξ = x-y η = x
Сега трябва да намерим честните производни на ξ и η спрямо x и y и след това последователно първите и вторите производни на u спрямо същите променливи.
После ще заместим в уравнението uxx + 2uxy + 2uyy = 0
ξx = 1 ξy = -1
ηx = 1 ηy = 0

ux = uξξx + uηηx = uξ + uη
uy = uξξy + uηηy = -uξ

uxx = uξξξx + uξηηx+ uηξ ξx + uηη ηx = uξξ + 2uξη + uηη
uxy = uξξ ξy + uξηηy + uηξ ξy + uηη ηy = -uξξ - uξη
uyy = -uξξξy -uξη ηy = uξξ
Нанасяме получените втори производни прилежно в таблица и отдясно записваме коефициентите пред тях в уравнението.
Отдолу записваме резултата от заместването.
uxx uξξ + 2uξη + uηη 1
uxy -uξξ - uξη 2
uyy uξξ 2
uxx + 2uxy+ uyy uξξ + uηη  

Уравнението се преобразува в uξξ + uηη = 0 със спрегнати решения -
реалната и имагинерната части на комплексната функция u = f(ξ + iη) + g(ξ - iη)
Заместваме ξ и η от полагането ξ = x-y и η = x

u = f(x-y + ix) + g(x-y - ix)

Спрегнатите решения са реалната и имагинерната част на u.
Какво ще научим:    
Решаване на вълновото уравнение по метода на характеристиките      
Частни диференциални уравнения от втори ред с променливи коефициенти - метод на характеристиките      

Висша математика II част
Уравнения на математическата физика
Висша математика III част