Знанията по полов път не се предават.
Какво трябва да знаем:     Производна на сложна функция на повече променливи  
Набла операции                   Линейни диференциални уравнения (ЛДУ)      
Уравнение на Лаплас - история
Висша математика II част
Висша математика III част
Уравнения на математическата физика

Основно решение на уравнението на Лаплас като функция от разстоянието

Тази страница е заимствана от книгата на проф.Тодор Генчев Частни диференциални уравнения Издателство "Наука и Изкуство" 1976г.


Уравнението но Лаплас за функция на 3 променливи е , където Δ (делта) е операторът на Лаплас.
Функции, удовлетворяващи това уравнение се наричат хармонични.
Ще покажем , че единствените хармонични функции от вида f = f(r), където
        са функциите        
Нека
f зависи от r посредством (x,y,z) - зависимост, която ще изразим с равенствата: f = f(x,y,z) = f( r(x,y,z) ).
Да намерим втората производна на f спрямо x използвайки правилата на диференциране на сложна функция на повече променливи.

Аналогично се намират и останалите производни.

Уравнението на Лаплас придобива вида        
Последното уравнение с полагането u:=f/ се свежда до обикновено линейно диференциално уравнение от първи ред.
От тук намираме        
Изборът на точката (0,0,0) не е от значение.
Тя може да бъде заменена с произволна точка , което няма да промени вида на производните.

Какво ще научим:       
Представяне на стойностите на функция чрез потенциалите