Ако със гледане се взимаше занаят - кучето щеше да бъде най-добрият касапин.
Какво трябва да знаем:     Линейни хомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти  
Формула на Ойлер       Логаритъм от комплексно число  
Решаване на частно деференциално уравнение чрез разделяне на променливите
Висша математика II част
Висша математика III част
Уравнения на математическата физика

Решаване на вълновото уравнение чрез разделяне на променливите – стоящи вълни

Това е откъс от книгата
Дифференциальные уравнения математической физики - В. И. Левин и Ю.И. Гросберг
Физико-математическая библиотека инжинера
Государственое издателство технико-теоретическо литературы
Москва 1951 - Ленинград

Ще разгледаме вълновото уравнение То отговаря на условието за разделяне на променливите.
Полагаме u(x,t)=X(t)T(t)
В началото ще изучим стоящите вълни, отговарящи на решенията с крайни условия X(0) = X(l ) = 0
Понеже лявата част зависи само от t а дясната не зависи от t то и дясната и лявата са равни на една и съща константа. Да я означим с -λ.
               

Общото решение на първото уравнение е        
Сега да използваме началното и крайно условие X(0) = X(l ) = 0 , за да уточним нещата.
Ако C е нула това би съответствало на очевидното решение на покой на струната. Ще предполагаме, че C е различно от нула.
При λ=0 отново се получава нулевото решение.
Преминавайки към комплексните числа получаваме:        
Решението при n = 0 отпада като вече разгледано.        
Замествайки в общото решение                 получаваме:        
За да се получи реално решение е необходимо C да бъде чисто имагинерно.
Означавайки константата 2iC отново със C получаваме решението:        
Сега, знаейки X(x) да решим уравнението                
Общото решение има вида        
Изнасяйки                 и полагайки                 получаваме
An е свързва с амплитудата на вълната а φn с нейната фаза.
Сега можем да запишем окончателния израз за всички възможни стоящи вълни:


Какво ще научим:     

Метод на характеристиките за решаване на частни диференциални уравнения      
Класификация на чатните диференциални уравнения      
Вълново уравнение               Потенциал      
Уравнение на Лаплас       Електромагнитни вълни