Лице Научно списание "Веди-Глагол"

Главен редактор проф. дтн Николай Петров
Редакционен колектив


20-ти август 2015 г.
 • Алгебра на Клифорд ς3       Станчо Вълканов Павлов       По статията се работи.

 • 10-ти ноември 2014 г.

  Лекция и упражнение по
  Електрохимични методи в ТГС и ресурсно изследване на техните елементи

  гл. ас. д-р Красимира Станчева, гл.ас. Станчо Павлов


  Предмет, задачи и значение на физичните методи на аналитичната химия. Класификация на методите.

  Ключови думи: аналитична химия, физичните методи, класификация
  29-ти октомври 2014 г.

  АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЕСУРС НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОХИМИЧЕН ПРОЦЕС      
  Красимира Ангелова, Станчо Павлов - Бургаски Унивреситет ,,Проф. Асен Златаров”


  Резюме: Изследването на техническия ресурс на електромагни-тните вентили за тръбна арматура, използвани в газо- и топло снабдяването е свързано с прогнозиране на нивото на съответния определящ параметър, характеризиращ състоянието им в процеса на експлоатация.
  В настоящата работа се предлагат статистически метод за ресу-рсно изследване на техническото състояние чрез прогнозиране на процеса на изменение на основните параметри. Посредством резултатите от тези изследвания се определя момента за замяна на електромагнитните вентили. Приема се, че електромагнитен вентил, на който един от параметрите е излязъл извън допуска е негоден за работа.


  Ключови думи: технически ресурс, електромагнитен вентил
  9-ти септември 2014 г.
  НАДЕЖДНОСТЕН ПОДХОД В ТЕОРИЯТА НА ИНФОРМАЦИЯТА      
  Николай Петров - Технически университет – София

  4-ти септември 2014 г.
  ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ      
  Станчо Павлов - университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

  27-ти май 2014 г.
  Linear Regression with fixed points
  Stancho Pavlov (stancho pavlov@yahoo.com) Adnan Sharaf (engadnansharaf@yahoo.com)
  A version       for reading       for printing
  23-ти май 2014 г.
  Application of Digital Camera and Digital Image Processing Techmique for Molecular Absorption Analysis in the Visible Spectrum
  Anastas Dimitrov Dakashev1*, Stancho Valkanov Pavlov2, Krasimira Angelova Stancheva1

  1Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Prof. Dr. Assen Zlatarov University, 8010 Bourgas, (BULGARIA)
  2Department of Mathematics and Physics, Prof. Dr. Assen Zlatarov University, 8010 Bourgas, (BULGARIA)
  E-mail : adakashev@btu.bg
  Copyright © 2013 Horizon Research Publishing All rights reserved.


  Abstract: A method of molecular absorption analysis in the visible spectrum has been developed that does not need monochromatic light and measuring the absorbance. Instead, pictures of the test color solution are taken using a digital camera. The digital image data are transferred to a personal computer through a capture card or a cable. Tristimulus values (R, G and B) representing image chromaticity are found. A polynomial regression equation is applied to describe the relation between one of the R, G or B tristimulus values and a concentration of the test solution in order to calculate the unknown concentration. A computer program is specially created to process all necessary operations. Solutions of MnO4-, Cr2O72-, Cu2+, Fe3+ and NH4+ with low - and high - level concentrations are analyzed with good analytical characteristics.

  Keywords: Molecular absorption analysis in the visible spectrum, Digital camera, Digital image processing

  Method of vis spectrometry based on measuring solution color, using digital camera and digital image processing
  Anastas Dimitrov Dakashev1*, Stancho Valkanov Pavlov2, Krasimira Angelova Stancheva1

  1Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Prof. Dr. Assen Zlatarov University, 8010 Bourgas, (BULGARIA)
  2Department of Mathematics and Physics, Prof. Dr. Assen Zlatarov University, 8010 Bourgas, (BULGARIA)
  E-mail : adakashev@btu.bg


  Abstract: Method of molecular absorption spectral analysis in visible region is developed where the solution color is measured instead of determining the absorbance of the solution. Solution color is measured by a digital camera. To define the solution color, CIE RGB colorimetric system is used. A dependence of any of the three (R, G or B) tristimulus values on concentration is applied for finding analyte concentration. Intensity of the light source, respectively, intensity of the light passed through the test solution, affects the sensitivity of analysis, as well as the range of concentrations to be determined by this method. Solutions of K2Cr2O7, KMnO4, Fe3+, Cu2+, and NH4+ are analyzed. The analysis can be done with any spectrophotometer, if it is possible a digital camera to be put in the path of the light beam after the cuvette. ©
  2013 Trade Science Inc. - INDIA


  Keywords: Vis Spectrophotometry; Dependence of solution color on concentration; Use of a digital camera for determining solution color
  22-ти май 2014 г.
  Generalized Lagrange’s Interpolation Polynomial
  Stancho Pavlov (stancho pavlov@yahoo.com) Adnan Sharaf (engadnansharaf@yahoo.com)

  6-ти март 2014 г.
  NEW APPROACH TO DIFFERENTIAL METHODS FOR NON-ISOTHERMAL KINETIC STUDIES
  N. M. Nedelcheva, D. T. Zvezdovab

  a Department of Computer and Information Science, ‘Prof. Assen Zlatarov’ University, 8010 Bourgas, Bulgaria
  b Department of Organic Chemistry, ‘Prof. Dr. Assen Zlatarov’ University, 8010 Bourgas, Bulgaria

  This document is nearly identical to the paper published in 2013 as: N. M. Nedelchev, D. T. Zvezdova, „New Approach To Differential Methods For Non-Isothermal Kinetic Studies“р Oxidation Communication, 2013, 36, 4, 1175-1194
  • few isolated errors have been corrected
  • references have been updated
  • figures are in colour


  ABSTRACT : On the basis of the generalized equation of the kinetics of solid state reactions and the method of Friedman, a new approach for determination of the kinetic models and the thermal parameters of processes of mass destruction was developed. The approach is based on kinetic calculations using pooled data obtained from experiments at different heating rates and regression analysis.
  With the new approach, the reliability of the determination of the activation energy and the choice of kinetic function is increased by checking the significance of the parameters determined and kinetic model adequacy.
  Effective filtration of the experimental data was developed, as well as a suitable method for calculating the conversion rate which leads to increased precision of the identification and the parameterization of the models of the reaction process.
  A study on the kinetics of non-isothermal decomposition of calcium carbonate was carried out. The results were compared to these obtained by other methods. They indicated that the research approach was correct and the results obtained are of high precision and reliability.


  Keywords: non-isothermal kinetic, velocity of conversion, pooled data, calcium carbonate.
  3-ти декември 2013 г.
  ТРИУМФЪТ НА "СПУТНИК" – СЕРГЕЙ КОРОЛЬОВ ИЛИ ВЕРНЕР ФОН БРАУН
  проф. Николай Петров
  Технически Университет – София - ИПФ
  Nikipetrov_1953@abv.bg

  Резюме: Историята около създаването на първия изкуствен спътник на Земята от СССР.

  Ключови думи: изкуствен спътник, СССР
  19-ти ноември 2013 г.
  РОКФЕЛЕР И РОТШИЛД СЕ СЪЮЗЯВАТ
  проф. Николай Петров
  Технически Университет – София - ИПФ
  Nikipetrov_1953@abv.bg

  Резюме: Настоящото историческо есе е размисъл върху част от статия-та ,,Кой, кой е, в голямата война” на проф. Красимир Иванджийски публикувана във вестника му ,,Строго Секретно”, бр. 219, август 2013 г. Разбира се, в есето има и нови елементи. Позволявам си, в известна, степен да се разгранича от научните твърдения на уважавания от мен проф. Иванджийски, относно световните финансови групировки начело разбира се с клановете на Джон Рокфелер и Майер Ротшилд.

  Ключови думи: Рокфелер, Ротшилд, финанси, политика, глобализъм
  15-ти август 2013 г.
  КОМПЛЕКСЕН ПОКАЗАТЕЛ НА НАДЕЖДНОСТТА НА АВТОМОБИЛНАТА И ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА
  Николай Петров, Атанас Михайлов
  Технически Университет – София - ИПФ
  Nikipetrov_1953@abv.bg

  Резюме: В статията се предлага изчисляването на комплексен показател на надеждност на рисковите технически системи (автомобилен и ж.п. транспорт, летателни апарати, химически инсталации и др. опасни видове производства) чрез въвеждането на икономически критерии в науката за надеждността.

  Ключови думи: комплексен показател на надеждност
  2 юли 2013 г.
  МОДЕЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЦЕСА НА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ РЕСУРСИ
  Николай Петров, Мария Мишева
  Технически Университет – София, Бургаски Университет "Асен Златаров"
  Nikipetrov_1953@abv.bg

  Резюме: Количеството на резервните функционални елементи, блокове и материали при техническо обслужване на транспортните ресурси се определя от две противоположни тенденции. От една страна това е стремежът за увеличаване количествата резервни части, за да се гарантира готовността за съвременното извършване на ремонтни работи, а от друга - нежеланието за натрупване на големи количества (запаси), тъй като те представляват блокирани средства (не в обращение) и водят до увеличаване на експлоатационните разходи. Следователно съществуват два основни вида загуби на парични средства - от недостиг (дефицит) и от излишък на резервни части и материали. Този проблем е предмет на настоящото изследване от авторите.

  Ключови думи: транспортни ресурси; процес на изразходване
  20-ти май 2013 г.
  КАКВО МОТИВИРА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕНЕ
  Бисерка ВАСИЛЕВА
  докторант в ТУ – София, ИПФ – Сливен

  Анотация: В статията се разглежда проблема за мотивацията на българските ученици за учене като актуален за българското училище. Поставени са акценти върху терминологичната употреба и актуалността на проблема. Представена е емпирична картина на състоянието на мотивацията на българския ученик за учене. Емпиричните данни са събрани чрез метода на анкетното проучване върху представителна извадка от училища на територията на РИО – Сливен. Разискват се обработените в резултати данни и се предлага кратък анализ. Анализът е насочен в достатъчна степен към открояване на близко перспективни тенденции, проблеми и възможното им преодоляване.

  Ключови думи: мотивация, мотивация за учене, методи за повишаване на мотивация- та за учене.

  18-ти май 2013 г.
  ИЗНОСВАНЕ В НАПРАВЛЯВАЩИТЕ ОПОРИ И СТАТИЧНА ОПРЕДЕЛИМОСТ НА СИСТЕМАТА:
  РЕЖЕЩ ПЛАВАЩ МОДУЛ – НОСЕЩ КОРПУС

  Ивайло К. Ангелов
  Русенски Университет ,Ангел Кънчев

  Abstract: This wear can lead to an increased load on the contact surfaces of the sliding friction. Deformation effects caused by the relative sliding speeds in directing leads to thermal changes in the surface layers. Which accelerate the process of intensive wear, and can change the geometry of the surface layers of the guide? Substructure with their guide is statically determinable, which makes a reliable operation of a floating cutting unit to the adapter housing.

  Key words: floating cutting unit bearing housing, turning around, self cutting modul up

  27-и април 2013 г.
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИФУРКАЦИЯТА НА ДИНАМИЧНИ РИСКОВИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ
  Николай Петров, Красимир Йорджев, Станчо Павлов
  Technical Universiry – Sofia - IPF, Universitet ,,As.Zlatarov”- Burgas
  nikipetrov_1953@abv.bg

  Analysis of the behavior of the dynamic risks technical systems: The report shows the applicability of the theory of bifurcation in analyzing the behavior of dynamic risk technical systems in modification of their parameters.

  Key words: dynamic technical systems


  SOFTUER FOR RELIABILITY’S INVESTIGATION OF LIGHTNING PROTECTION ROCKETS
  Nikolay Petrov, Stancho Pavlov
  Technical Universiry – Sofia - IPF, Universitet ,,As.Zlatarov”- Burgas
  nikipetrov_1953@abv.bg

  Abstract: In this paper it is shown an estimation of reliability of lightning protection rockets. The lightning protection rockets are using in security of agro-cultures of Republic of Bulgaria. They determine civil security and reliability of people in towns and villages in Bulgaria. The reliability’s investigation is based on the model of technical and flying usage of aircrafts (lightning protection rockets).

  Key words: reliability’s investigation; lightning protection rockets


  24-ти март 2013 г.
  АЛГОРИТЪМ И СОФТУЕРНА ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА НА ПРОТИВОГРАДНИ РАКЕТИ
  Николай Петров, Станчо Павлов, Красимира Ангелова
  ТУ – София - ИПФ, Университет ,Проф. Ас. Златаров” – Бургас
  nikipetrov_1953@abv.bg

  Резюме: Изполването на противоградни ракети за трансформиране (разбиване) на облаците носители на замръзнали дъждовни капки (град) има повече от 50 годишна история. Истрелването на тези ракети е най-успешно (от гледна точка на ефективността на борбата с градоносните облаци), когато се извършва от самолет. След истрелването от самолет, тези ракети се взривяват в облака като разпръскват специален газ, който преобразува облака от носител на град в носител на дъжд. При това съществува опасност от поразяване на граждански обекти и лица, ако не се задейства самовзривателя на противоградните ракети или извърши непра-вилно изтрелване на ракетата. Това изисква изчисляване на вероятнотта за безотказна работа на тези ракети. Тя се определя от настъпването на катастрофални функционални откази (КФО) или особенно опасни събития за граждански обекти и лица, при определено средно време за полета на ракетата.

  Ключови думи: надеждност, противоградна ракета, полет, софтуер


  12-ти януари 2013 г.
  ОНТОЛОГИЯ НА ПОНЯТИЯТА ,,ПРОСТА” И ,,СЛОЖНА” СИСТЕМА
  Николай Петров - Технически Университет – София nikipetrov_1953@abv.bg

  ,,Понятието – това е духът”
  Георг Хегел

  Резюме:
  В така представеното авторско изследване е извършен анализ на двойката категории "цяло-част", "система-елемент", "просто-сложно".
  Оказа се, че простото и сложното описват не само материа-лните обекти, но и концептуални образувания.
  В този смисъл, може да се смята, че съществуват онтологична и семиотична простота и сложност, описващи съответно материалните и концептуални обекти в природата.


  5-ти януари 2013 г.
  FROM THE LOGICAL TO THE STATISTIC PROBABILITY IN THE SCIENTIFIC RESEARCHES
  Nikolay Ivanov Petrov Technical University – Sofia nikipetrov_1953@abv.bg

  Abstract:
  The article features the ideas of an aviation engineer, specialist in reliability and management systems.
  These ideas have been formed on the basis of quotations of world known scientists in the fields of philosophy, mathematics and the theory of management.
  The following thesis is supported: “The measurement of the probability degree for making a hypothetical conclusion is defined by the information possibility for generalization found in its contents.”


  18-ти декември 2012 г.
  METHOD OF THE EXCESSION FOR RESOURCE RESEARCHES OF RISK TECHNICAL SYSTEMS
  Nikolay Ivanov Petrov Technical University – Sofia nikipetrov_1953@abv.bg

  Abstract:
  Irrespective of rising of the producing responsibility of the functional elements of the risk technical systems (automobiles, railway and marine transport, aircrafts, chemical installations and munitions, informational society tortured by terrorism) is doing rising of their volume and complexity.
  That is provoked by the necessity for uninterrupted modernization of the management and communication systems.
  At the same time the tiredness of the material and the growing old are the reason for the appearance of casual and sudden failures, provoking accidents and crashes.
  That is way the rising of the exploitation reliability of the risk technical systems (RTS) is connected to the minimization of the control time of their working capacity, fast diagnosis of the failure at them and doing of resource examinations (defining of the lasting technical resource till the consecutive basic, middle or flowing repair). At the statue is suggested a method of the excess ion for doing a resource examinations.
  It is based on the equality of the initial reactions of the examined non-linear system (RTS) and the received by analytical iterations linear systems, at the entry of which activates another reaction, only for the holomorfs systems.
  That reaction is determined by the analytical connection between the two systems.


  16-ти юли 2012 г.
  Демонстриран е дискретен модел на система за масовото обслужване от вида M/M/1
  Дискретен модел на система за масовото обслужване
  - Станчо Повлов

  16-ти юни 2012 г.
  Оползотворяването на отпадъците – перспективна индустрия       инж. Живко Петров.

  n-та производна на y=exp(P(x)) - Станчо Вълканов Павлов
  Претенциите за оргиналност са неоснователни!

  6-ти юни 2012 г.

  Върху две мобилни инсталации за извличане на етерични масла и производство на биогарива

  инж. Живко Петров и Асп. П. Божиков
  Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
  „Няма наука за науката. Върховната цел на науката е да служи на човека” - Проф. д-р Асен Златаров

  ON TWO MOBILE PLANTS FOR EXTRACTION OF ETHEREAL OILS AND PRODUCTION OF BIOFUEL

  eng. Zhivko Petrov and Asparuh P. Bozhikov
  University "Prof. Dr. Asen Zlatarov" - town of Burgas
  "There is no science about life. The supreme goal of science is to serve man." - Prof. Dr. Asen Zlatarov
  Abstract: The production of two mobile plants has been proposed with which to assist small- and medium- size business.
  The extraction of ethereal oils using moblie plants contributes to higher yields of quality oils at lower nominal value.
  The other plant - biofuel mobile plant, creates an opportunity for benefiting from small quantities of plant waste.
  Върху две мобилни инсталации за извличане на етерични масла и производство на биогарива - инж. Живко Петров и Асп. Божиков
  3-ти март 2012 г.
  Разгледан е въпросът: "Каква форма заема корда сьс закачена на нея тежест, спусната от движеща се лодка?"
  За въдицата - Станчо Вълканов Павлов
  Рецензия
  Статията въвежда една интересна алгебрична структура, много близка до булева алгебра.
  Идеята на автора е да използва тази структура за да присвои на елементите на едно множество A степен на принадлежност към обобщено подмножество M, която може да приема стойност в целия интервал [0, 1] от реални числа.
  Основният резултат в тези разглеждания касае известната теорема на Ферма (доказана преди десетина години от Андрю Уайлз).
  Решаването на уравнението an + bn = cn се свежда до по-сложното уравнение a1n + a2n + a3n = cn.
  Доколкото става ясно, връзката е следната: ако второто уравнение има решение,
  то първото уравнение може да има решение със степен на сигурност 0 или 1.
  Приветствам автора да се постарае да опише по-ясно и по-подробно своите идеи и да представи съответни доказателства.
  В заключение може да се отбележи, че авторът е открил интересна допирна точка между математическата логика и теория на числата.

  Иван Георгиев

  BEFOREBOOLEAN SYSTEM - Д. Димов
  4-ти февруари 2012 г.
  Доказателство на Питагоровата теорема в 4-мерното и n-мерното пространство.
  Претенциите за оргиналност са неоснователни!
  Питагоровата теорема в многомерното пространство - Станчо Вълканов Павлов