n-тата производна на функцията y=eP(x)

Станчо Вълканов Павлов
1 юни 2012 г.

Първите няколко производни са:
Първите производни Derivative_0
Забелязват се следните зависимости
  1. y(n) = ePA , където A е полином с променливи (P(1) , P(2) , P(3) ,…, P(n) ) .
    P(0) =P не участва.
  2. Едночлените на A са от вида
    Едночлен 1 monomial_1

    като Пояснение 1 explanation_1
Наборът Сигнатура 1 signature_1 ще наричаме сигнатура. Коефициентът пред едночелените ще означаваме с aS .
Например ако Сигнатура 2 signature_2 то aS = 10. В статията са намерени явни формули за aS .
Да представим y в степенен ред Полином 1 polynomial_1 и да намерим n - тата производна:
Полином 2 polynomial_2
В израза A не участва P = P(0) = P. Събираемите, в които P участва се „поглъщат” от множителя еP в y(n) .
От сумата представяща y(n) трябва да изключим събираемите в които участва P като множител.

Ще покажем, че P присъства във всички събираеми след n –тото.
Използваме формулата на Лайбниц:
Лайбниц 1 Leibniz_1
В частен случай, при A1 = A2 = A3 = ... = Ak = P формулата придобива вида
Лайбниц 2 Leibniz_2
Ако k > n и n1+ n2+ n3+ ...+ nk = n, то сред събираемите ще има поне една нула и P ще участва като множител в съответното произведение. Тогава в израза за A ще участват само първите n събираеми на y(n) . Оказва се че не всички. От Производни 2 Derivative_2 трябва да се изключат наборите (n1, n2, n3, ..., nk), съдържащи една или повече нули.
Тогава
Полином 3 polynomial_3
където ni са положителни числа.
Две различни събираеми в последната сума не могат да съдържат подобни многочлени
Едночлен 2 monomial_2
Подобни едночлени от вида се появяват само в събираемото Полином 4 polynomial_4 ,
като сумирането се извършва по наборите (n1, n2, n3, ..., nk), където . Да разбием набора (n1, n2, n3, ..., nk) на s групи, като всички числа от една група са равни помежду си а две числа от различни групи са различни. Нека miе броят на числата в i-тата група.
m1+m2+m3+ ...+ ms = k.
Тогава произведението Едночлен 3 monomial_3 се записва като
Едночлен 4 monomial_4
където Пояснение 3 explanation_3 и n1< n2< n3< ... < nk .
Задачата се свежда до намирането на броя на едночлените с еднакви сигнатури. Техният брой ще означим с MS . Коефициентите пред тях са равни на Коефициент 1 coefficient_1 Накрая, за да получим коефициента пред едночлена със сигнатура S във A трябва произведението на двете числа да разделим на k!.
Да формулираме задачата за намирането на MS в комбинаторен вид.
Дадени са s групи от числа, като числата в една група са равни помежду си а всеки две числа от различи групи са различни. Броят на числата във групите са m1 , m2 , ..., ms , като m1 + m2 + ... + ms = k.
По колко различни начина тези, общо k числа могат да се подредят в редица?
Отговорът е ясен – Броят на пермутациите с повторения Коефициент 2 coefficient_2
Коефициентът пред едночлен с дадена сигнатура S е

Коефициент 3 coefficient_3

Например, коефициентът пред Едночлен 5 monomial_5 в развитието на y(5) в A ще бъде Коефициент 4 coefficient_4
а коефициентът пред Едночлен 6 monomial_6 в развитието на y(6) - Коефициент 5 coefficient_5