Какво трябва да знаем:
Вектори - Скаларно произведение         Базис на векторно пространство         Дуален базис
Към:
Векторен анализ
Тензорен анализ

Ковариантен и контравариантен базис


При ковариантния базис, базисните вектори се означават с долен индекс

При контравариантен базис, базисните вектори се означават с горен индекс

Връзката между ковариатния и контравариантния базис е следната:
1. Векторът ri е перпендикулярен на всички вектори от базиса E i , без вектора r i.
2. Скаларното произведене на двата вектора r i и ri е 1.
Двата базиса се наричат спрегнати или дуални.

При ортонормирани координатни системи двата базиса съвпадат.


Какво ще научим:
Символ на Кронекер