Какво трябва да знаем:        
Детерминанти             Символ на Кронекер
Сумационни означения на Айнщайн
Към:
Векторен анализ
Тензорен анализ

Символистика на Кронекер и Айнщайн – задачи


Задача 1
Опростете израза -T1_0            

Разкриваме скобите, с множителя Символ на Кронекер -T1_1.
Тук сумационният сндекс е β.
Навсякъде в скобите го заместваме с j –другият индекс на символа на Кронекер, а самият той изчезва ( делта заместване ).
Символ на Кронекер -T1_2

Аналогично постъпваме с ъс сумационния индекс α , замествайки го с i .
-T1_3


Задача 2
Пресметнете изразите           И Кронекер и Айнщайн -T2_0           , където индексите се изменят от 1 до 3.            

В първия израз индексът λ е сумационен. Следователно           И горе и долу. Значи ламбда е сумационен индекс -T2_1           Тогава           -T2_2          
В израза           -T2_3           индексът λ е сумационен.
Използваме правилото за “делта заместване” спрямо него и получаваме:           -T2_4
Използвайки същото правило спрямо индекса μ получаваме:           -T2_5

Задача 3

Тази задача е заимствана от книгата "Основы векторного исчисления" Я. С. Дубнов, част II
изд. Государственное издателство Технико-теоретической литературы - Москва 1950 Ленинград

-T3_0 = 6            

Развиваме детерминантата най внимателно.
-T3_1


Задача 4
Намерете обратната матрице на -T4_0            

Отг.             -T4_1