Какво трябва да знаем:
Векторно и смесено произведение

Съдържание на висша математика I част
Векторен анализ

Представяне на вектор като линейна комбинация на три произволни,
некомпланарни вектори

Всеки във пространството тримерно
със други три пресмята се линейно.

Написал - Неизвестен

Нека a, b и c са три некомпланарни вектори.
Formula 1

Да умножим скаларно горното равенство с векторното произведение [ab] = a x b.
Понеже векторът [ab] е перпендикулярен на a и b получаваме
Formula 2

Аналогично се получават и другите две равенства от системата
Formula 3

Използвайки свойствата на смесеното произведение подреждаме нещата.
Formula 4

Да предположим, че векторите a, b и c не са компланарни.
Разделяйки на смесеното произведение (abc),
получаваме представяне на произволен вектор x в тримерното пространство чрез три линейнонезависими вектори:

Formula 5


Какво ще научим:
Произведение на две смесени произведения