Четем – пишем. Ако не пишем – не четем.
Какво трябва да знаем: Действия с якобиани   Преход от полярна координатна система в декартова и обратно  
Частни производни     Базис на векторно пространство     Преход от един базис към друг - матрица на прехода
Преобразуване на координатите на вектор при преминаване от един базис към друг  
Последователни преходи от един базис към друг  

Диференциална геометрия
Висша математика II част
Векторен анализ

Последователни преходи при локални координатни системи

1. За означенията

Декартовия базис (i, j) = (e1 , e2 ) ще означаваме с E. Базисните вектори ще означаваме с ei като понякога използваме прим и секонд.
Ei' = (e1' , e2' ) - друг базис. Ei'' = (e1'' , e2'' ) - трети базис
Предполагаме, че Ei , Ei' , Ei'' са ортогонални но не и нормирани базиси, т.е. базисните вектори не са непременно единични.
Координатите на вектор ще означаваме като вектор стълбове с елементи, снабдени с горни индекси:      
Означението X(a, E) разбира така: ” Векторът a има координати в базиса E елементите на вектора стълб Xi  ”.

2. Преминаване към нова координатна система или преговор от една нова гледна точкаНека са старите координати в базиса Ei = E = (i, j) а са новите координати в базиса Ei' .
Докато старият базис Ei = E = (i, j) е постоянен, то новият - Ei' е различен във всяка точка от пространството.
Той зависи от координатите.
Формулите на прехода от старите координати X i към новите X i' са

Матрицата на прехода от базиса Ei в Ei'' е якобианът:
( Старите координати са отгоре а новите - отдолу. )
Което означава, че :
Това равенство показва, че j - тият стълб на якобиана се състои от
координатите на j – тия вектор на новия базис Ei' спрямо стария Ei .
Детерминантата на матрицата на прехода трябва да е различна от 0.
Ако знакът и' е положителен, двете системи са еднакво ориентирани а ако е отрицателен – противоположно.
Ако един вектор a има координати в стария базис Ei то неговите координати в новия базис Ei′ се получават чрез равенството:

Тук е обратната матрица на якобиана
Извесно е , че

(Използван е символът на Кронекер)

3 . Преминаване от декартова към полярна координатна система или отново преговор от една нова гледна точка

Базисът Ei′ = (r, φ ) е локален – зависи от точката A.
Преходът от полярни в декартови координати се осъществява с формулите:
Тук (x,y) са старите координати а (r,φ) – новите.
Първият стълб на тази матрица са координатите на първия базисен вектор - r в базиса E = (i, j).   Той е с дължина единица.
Вторият стълб са координатите на другия базисен вектор- φ.   Векторът φ е с дължина r.
Двата вектора са взаимно перпендикулярни, защото скаларното им произведение е 0.
Матрицата е

Ще я намерим, като изразим (r,φ) от системата       Решението й е :Матрицата може да се намери и като обратна на

Двете матрици са равни.
За да се убедим в това е достатъчно да заместим rcosφ с x и rsinφ с y.

Елементите на първия стълб на са координатите на вектора i в базиса Ei′ а на втория - на j .

4 . Преобразуване на координатите на вектор при прехода от декартова към полярна координатна система

Използвайки матрицата на прехода J от базиса E = (i, j) в базиса Ei′

преходът при координатите на един вектор a се извършва по формулите : X i′ = J-1.X i , където са координатите на вектора a в базиса Ei′ (новия базис) а – на същия вектор в стария базис - Ei .
Какви са координатите на вектора i + j в базиса ( r, φ )

Координатите на i + j в базиса ( r, φ) зависят от точка А.
Ако тя лежи на ъглополовящата на първи квадрант ( x = y ) , то координатите на i + j са константи


5 . Хиперболична координатна система

Да разгледаме трансформациите
Координатните линии са хиперболи, поради което сме я назовали така.
Якобианът е
Търсената матрица ще намерим като обратна на
Тогава:

Координатните вектори (u, v) на новия базис имат еднаква дължина, независимо от положението на точка A и са взаимно перпендикулярни.
С отдалечаване на A от началото на координатната система дължините им, оставяйки равни намаляват.
Това е така, защото елементите на стълбовете на са координатите на новите базисни вектори - (u, v) в базиса ( i, j)

Ще намерим координатите на вектора i + j в базиса (u, v) при x = y.


Ще намерим координатите на вектора i в базиса (u, v) независимо от положението на точката A.

6 . Преминаване от полярна към хиперболична координатна система и естествено – обратно

Нека Ei' е полярна координатна система а Ei'' - хиперболична. Каква е матрицата на прехода от първата към втората?
( И двете координатни системи зависят от положението на точката A. )
Нека Ei' =E = (i, j)
Ситуацията може да се изрази така:

Преходът от Ei' към Ei'' се осъществява чрез матрицата
Прилагайки по-естествените означения (x,y), (r,φ) и (u,v) получаваме:
Двете матрици вече са намерени. Погледнете ги в записките.
Но ще ги преизчислим използвайки „ (x,y,r) терминологията”.


Умножавайки двете матрици получаваме:

Матрицат а на прехода от полярна в параболична координатна система е
Вектор има координати (1, 0) в полярната координатна система в точката .
Неговите координати в полярната са (0, 1). Защо?

Матрицата на прехода Т, както и нейната обратна, зависи от положението на точката А.
Да намерим T-1 :


При
Илюстрацията остава за вас.