Какво трябва да знаем:
Интеграли
Елементарна дължина
Дължина на линия

Съдържание на висша математика I част
Векторен анализ

Криволинеен интеграл от I род (по дъга)

Ефирна нишка се извива и крепи голяма тежест,
Разпределена правилно по нея.
Ако формата със съдържанието свържеш ,
Нишката в кълбо ще се превърне.

Написал - Неизвестен

Механичен смисъл

Нека в равнината е зададена една непрекъсната и ректифицируема крива ( това означава че кривата има дължина).
В точките по кривата има разположени елементарни маси с линейна плътност ρ(M), където M е точка от кривата.
Линейната плътност се дефинира с:

е дъга от кривата C, съдържаща точка M, а са нейната дължина и маса, съответно.
Желаем да определим масата m на кривата C.
За целта разделяме кривата
чрез междинни точки A1 = A, A2 , A3 ,… , An+1 =B лежащи на кривата в посока от A към B на n части.

Означаваме със дължината на отделните части.
Нека е тяхната максимална дължина.
Във всяка от тези части избираме по една точка .
Предполагаме, че плътността на всички точки по дъгата е една и съща и е равна на ρ(Mi).

Неточността предизвикана от това предположение намалява при намаляване на дължината σi =|AiAi+1^ |.
Тогава масата на дъгата AiAi+1^ е приблизително равна на ρ (Mi ).σ i.
Събирайки тези елементарни маси получаваме приблизителното равенство:

Неточността на това приближение намалява при , което може да се постигне чрез увеличаване на точките на деление, запазвайки тяхното равномерно разпределение.
Извършвайки граничен преход при λ → 0 получаваме, че:

Аналитично определение


Нека f(x,y) е функция, зададена във всяка точка M(x,y) от непрекъснатата и ректифирицируима (имаща определена дължина във всеки свой участък) крива C, крайни точки A и B. f(M)=f(x,y) за M∈ C
Да разделим C = AB^ с точки по нея: A1 = A, A2 , A3 ,… , An+1 =B, в посока от A към B на дъги AiAi+1^ с дължини σ i = |AiAi+1^| и с максимална дължина λ = max{ σ i }.
Нека Mi ∈ AiAi+1^ е произволна точка от дъгата AiAi+1^.
Pic3.GIF
Ако съществува границата

то тя се нарича криволинеен интеграл от I род (по дъга) на функцията f(x,y) по кривата C и се означава с Fr17.GIF

От самата дефиниция се вижда, че посоката на обхождане на кривата C не играе никаква роля.

Свеждане към определен интеграл


Нека C e крива зададена с параметрично уравнение x=x(t) ; y=y(t) ; t1 ≤ t ≤ t2 .
Тогава:


което е интегрална сума:

Така получаваме, че при параметрично задаване на кривата C
C: x=x(t) ; y=y(t) ; t1 ≤ t ≤ t2

В частен случай, при y=y(x) ; a ≤ x ≤ b може да се приеме , че x=t и формулата придобива вида:

Ако кривата C е зададена с уравнение в полярни координати C: ρ = ρ(φ) φ1 ≤ φ ≤ φ2
то:         Fr23.GIF

Свойства


I. Ако C е точка от кривата AB^ , то

II. Ако f(x,y) е непрекъсната по дъгата AB^ то съществува точка M(ξ , η) от тази крива, такава, че :

Пример 1
Да разгледаме хоризонталната отсечка l: y = 1 при x променящо се от 0 до 1 .
Да предположим, че линейната и плътност ρ зависи само от x и е равна на x.
Да изчислим масата на отсечката.
Правим чертеж:

В точката A линейната плътност ще бъде 0 а в B 1.
Така че ρ(x,y) = x.
Изчисляваме ds , знаейки уравнението на линията. l: y = 1

Пример 2
Да разгледаме наклонената отсечката l: y = x при x променящо се от 0 до 1 .
Да предположим, че линейната и плътност ρ зависи само от x и е равна на x.
Да изчислим нейната маса.
Правим чертеж:

В точката A линейната плътност ще бъде 0 а в B 1.
Така че ρ(x,y) = x.
Изчисляваме ds , знаейки уравнението на линията l: y = x

Пример 3
Да разгледаме параболата с уравнение l: y = x2 при x променящо се от 0 до 1 .
Да предположим, че линейната и плътност ρ зависи само от x и е равна на x.
Да изчислим нейната маса.
Правим чертеж:

В точката A линейната плътност ще бъде 0 а в B 1.
Така че ρ(x,y) = x.
Изчисляваме ds , знаейки уравнението на линията l: y = x2

Внасяме x под знака на деференциала и получаваме табличен интеграл.

Това е една по-добра илюстрация към примера.

beauty

Какво ще научим:    
Криволинеен интеграл от II род (по координати)      
Висша математика II част
Висша математика III част
Уравнения на математическата физика