Какво трябва да знаем:       Функция на две променливи - частни производни     
Якобиан - преход от едни координати към други в равнината       Двойни интеграли - пояснения към задачите
Висша математика II част
Векторен анализ

Смяна на променливите при двойни интеграли - примери

Свети Илия - пак в тия...


Ще пресметнем интеграла Task1
като извършим подходяща смяна на променливите.
Правим чертеж: Drow1
Fr1_1
Изразяваме x и y чрез u и v: Fr1_2
Изчисляваме Якобиана при извършената смяна на променливите: Fr1_3
Изходният интеграл се преобразува във вида: Fr1_4
Областта на интегриране е правоъгълна, така че: Fr1_5Задача 2.
Ще пресметнем интеграла
Task2
като извършим подходяща смяна на променливите.
Правим чертеж: Drow2
Fr2_1
Ще изразим x и y чрез u и v.
Умножавайки двете равенства получаваме: Fr2_2
Записваме резултата прилежно: Fr2_3
Изчисляваме Якобиана при извършената смяна на променливите: Fr2_4
Изходният интеграл се преобразува във вида: "+ Fr2_5
Областта на интегриране е правоъгълна, така че: Fr2_6

Какво ще научим: Интеграли, пресметнати чрез преминаване в цилндрични и сферични координати