Какво трябва да знаем:      
Функция на две променливи - частни производни            Векторно поле в равнината
Висша математика II част
Векторен анализ

Физически смисъл на дивергенцията

От точката обем излиза.
А казват, че без измерение е тя.
Във точката обем се влива.
Но пак точка си остава тя.

Написал -неизвестен

Нека в пространството е зададено векторно поле с декартови координати F = (P, Q, R).
Всяка от тях зависи от (x, y, z), така че векторното поле зависи от координатите на точката S(x, y, z) посредством компонентите си (P, Q, R).
Зависимост, която изразяваме посредством равенствата
F = F(P, Q, R) = F(x, y, z) = F(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))
Ще считаме, че векторното пространство „пренася” количество е ще изразим това количество за
единица безкрайна малък обем около точка S(x, y, z).
Да оградим точка S с кубче със страни успоредни на координатните оси и с дължини Δx, Δy и Δz.
Илюстрация към дивергенцията -Draw1
Количеството, преминаващо в направление Ox е         Количество, преминаващо в посока Ох -deVx .
Аналогично се изразяват количествата в останалите две направления.
Общото количество, излизащо от разглеждания обем е Общо количество -de
Да разделим получената величина на обема Δx.Δy.Δz и да устремим Δx, Δy и Δz към нула по такъв начен, че точка S да остане вътрешна за кубчето.
Получаваме       Общото количество, разделено на обема -deVdivV
Така получаваме следното твърдение.
Количеството, излизащо от безкрайно малък обем около точка S, в декартови се изразява чрез сумата от частните производни компонентите на векторното поле спрямо съответните им координати.
Това количество за безкрайно малък обем се нарича дивергенция и се означава с div ( F ).
Илюстрация към дивергенцията -Draw2
В декартова координатна система дивергенцията се задава с равенството: div ( F ) = Px + Qy + Rz .
Ако дивергенцията за точка S е положителна, точката се нарича „източник” а ако е отрицателна – „ вточник”.
За вточник се използват и други, по – известни думи – консуматор или атрактор.

Какво ще научим: Теоремата на Гаус-Остроградски - формулировка и коментари         Физически смисъл на ротацията