Какво трябва да знаем: Набла операции       Елементарна площ       Производна на сложна функция
Якобиан       Пълен диференциал       Криволинеен интеграл от II род      
Формула на Джордж Грин       Теорема на Стокс - формулировка и коментари
Векторен анализ
Висша математика II част

Теорема на Стокс – доказателство


Теоремата на Стокс гласи, че ако Σ е гладка повърхност с граница ∂Σ и v(P, Q, R) е гладко векторно поле върху повърхността Σ то:
Теорема на Стокс Stokes1
Ще докажем тази теорема при допълнителното условие за непрекъснатост на частните производни в областта Σ
за да можем да приложим теоремата на Грин.
Генерален план

1. Параметризираме повърхността Σ с параметри (u,v) и изчисляваме лявата част
Полагане Subst1.
2. Преобразуваме дясната част във вида Дясна част на Теоремата на Стокс RightSide1
3. Използваме формулата на Грин и показваме, че Bu - Av = C
В процеса на изпълнение на плана ще го детайлизираме.
Подинтегралният израз на лявата част Лява страна на Теоремата на Стокс LeftSide0 съдържа вектора       Вектор на елементарната площ ndsigma1
I. Да го изчислим използвайки параметрите (u,v).
Записваме якобиана Якобиан Jacobi1 за по-лесно изчисляване на векторното произведение ru x rv .
Векторно произведение VectPr2
Откъдето:
Вектор на елементарната площ ndsigma2
II. Изчисляваме Ротация на векторното поле rotv1

Подреждаме координатите на ∇ и v в матрица за по-лесно изчисляване на векторното произведение ∇ × v
Ротация на векторното поле rotv2
Ротация на векторното поле rotv3

III. Изчисляваме подинтегралния израз на двойния интеграл Лява страна на Теоремата на Стокс LeftSide2
Лява страна на Теоремата на Стокс LeftSide3

IV Сега да разгледаме дясната част на теоремата на Стокс       Дясна страна на Теоремата на Стокс RightSide2
Използваме формулата за пълен диференциал: Пълен диференциал TotalDiff1
за да преобразуваме подинтегралния израз и определяме множителите пред du и dv.
Пълен диференциал TotalDiff2
Дясната страна на Теоремата на Стокс RightSide3
Означаваме ги с A и B.         Дясната страна на Теоремата на Стокс RightSide4
V. Използваме теоремата на Грин Теорема на Грин Green1 , преобразуваме подинтегралния израз отляво и
получаваме същото като в точка III. .
Трябва да се има предвид, че (P,Q,R) са функции от(x,y,z), които от своя страна са функции на (u,v).
Това е най-трудната част от доказателството.
A_B1
Сега внимателно да намерим разликата Bu - Av и да не забравяме, че трябва да докажем, че
A_B2
Първо да забележим съкращаването на най-десните 6 едночлена на смесените производни.
Да забележим след това съкращаването на „диагоналните” събираеми.
Да запищем останалото.
A_B3
Хоризонталната черта показва че от горното трябва да се извади долното.
Да групираме съответните симетрични елементи спрямо главните диагонали.       Горе и долу.
A_B4
A_B5

Да си припомним, че трябва да докажем, че A_B6
Е, доказахме го.

Така се доказва, че Stokes1

Какво ще научим:         Теорема на Стокс - формулировка и коментари
Циркулация по контур и ротация на векторно поле - дефиниция         Теорема на Гаус-Остроградски