Какво трябва да знаем:
Двойни интеграли -дефиниция
Криволинеен интеграл от II род (по координати)
Нeзависимост на криволинейния интеграл от пътя на интегриране

Векторен анализ - Съдържание

Формула на Джордж Грин

Теглото на брашното се определя от формата на чувала,
А обемът на виното - от формата на бутилката.
Следователно Формата определя Съзнанието,
А Битието - Съдържанието.

Разсъждения на маса

Теорема ( Грин)
Нека D е ограничена от затворен контур C област в равнината Oxy, в която са дефинирани непрекъснатите, заедно със своите частни производни функции P и Q , тогава:

Доказателство:       Да разгледаме интеграла:
Да предположим, че областта D има форма на криволинеен трапец и е ограничена отдолу от функцията y = y(x) а отгоре от y = Y(x),
отляво от x = a а отдясно от x = b.

Използвайки преминаването към повторен интеграл получаваме:

От дефиницията на криволинеен интеграл от II род, последният интеграл е равен на ,
понеже обхождането на контура C се извършва по часовниковата стрелка.

Аналогично получаваме:
Събирайки двете равенства получаваме доказуемата формула.
Портретът е заимстван от "http://mmf.dnu.dp.ua/edudirect/mechanics/ru/scientists.html"
George Green Portrait
Джордж Грин (1793-1841)

Английски математик, направил първи опит да развие теорията на електричеството и магнетизма.
Неговата работа „Опит върху приложението на математическия анализ върху теорията на
електричеството и магнетизма” полага основите на математическата физика.
Бил е мелничар, като своят баща.
Джорж Грин се е обучавал самостоятелно.
Публикувал е най-значимата си работа на 40 години, пет години преди да постъпи в университета в гр. Кембридж.
Това, че е самоук обяснява неговите особени методи при решаване на физически проблеми.
Починал е без да получи заслуженото признание от своите съвременници.
Години след неговата смърт ученият Лорд Келвин е оценил значението на труда му.
Лорд Келвин, Джеймс Максуел и Джордж Стокс са основавали своите работи на откритията на Грин и последният получил посмъртно признание кото един от изтъкнатите математици на 19-тия век.

Какво ще научим:
Теорема на Стокс - формулировка и коментари