Какво трябва да знаем:       Двойни интеграли - пояснения към задачите       Векторно поле       Елементарна площ Висша математика II част
Векторен анализ

Интеграл по повърхнина от втори род (по координати) -пояснения

Постановка на задачата

Интеграл по повърхност от втори род Int1 σ е повърхност - отворена или затворена.
Отворена повърхност Draw2
Отворена повърхност
Затворена повърхност Draw1
Затворена повърхност
Във втория случай интегралът се означава със символа       Означение при затворена повърхност Int2
P , Q и R са функции на (x,y,z), те дефинират векторно пространство , което ще означаваме с v = (P,Q,R) .

Параметрично задаване

Ако повърхността σ е зададена параметрично Двупараметрични уравнения на повърхността Surf1
радиус-векторът на повърхността σ има координати, зависещи от параметрите (u,v), опосредствено чрез (x,y,z)
σ: r = r(u,v) = r(x(u,v),y(u,v),z(u,v))

За да намерим елементарната площ , трябва първо да намерим частните производни на радиус-вектора r - ru , rv .
След това да намерим вектора на елементарната площ , равен на векторното произведение на частните производни на радиус-вектора r , умножено по множителя dudv :       Нормален вектор към повърхността при параметричното й задаване NormVect1
От контекста на задачата трябва да определим посоката на вектора на елементарната площ.
Тогава изходния интеграл се записва в формата: Преминаване към двоен интеграл Int3

Явно задаване


При явно задаване на повърхнината σ: z = z(x,y) , параметризацията се извършва по параметрите (x,y).
Нормален вектор към повърхността при явното й задаване NormVect2
Ако се налага смяна на ориентацията векторът (-z x , -z y , 1) се заменя с (z x , z y , -1) .
Тогава
Преминаване към двоен интеграл Int4

Неявно задаване

При неявно задаване на повърхността σ: F(x, y, z) = 0.
Нормален вектор към повърхността при неявното й задаване NormVect3
Тогава изходният интеграл придобива вида:
Преминаване към двоен интеграл Int5
Какво ще научим:    
Тройни интеграли - задачи       Интеграли по повърхнина от първи род - задачи
Висша математика II част
Висша математика III част
Уравнения на математическата физика