Какво трябва да знаем:     Полиноми     Числени методи на алгебрата

Интерполационен полином на Лагранж

Станчо Вълканов Павлов (stancho_pavlov@yahoo.com )      Аднан Шараф (engadnansharaf@yahoo.com)

Нека имаме n различни точки x1 , x2 , x3 , ... xn по оста x.
Търсим полином от степен n-1 , който минава през n точки с координати (xi , yi)   i=1..n.
Има точно един полином с това свойство.
Да го означим с f(x). Полагаме W(x)=( x-x1 )( x-x2 )( x-x3 )...( x-xn )
Тогава W( xi ) = 0 за всички xi .
Означаваме с Wi частното:     quotient1     W i( xj ) = 0 ако i≠j и Wi ( xi )≠ 0.
Нормализирайки получаваме quotient2 n полинома от степен n-1.       нормализирани полиноми-w_i
Тогава:       f(x)=y1w1(x) + y2w2(x) + y3w3(x) + ... + ynwn(x)      е търсеният полином.
Ето я и формулата в пълната и красота
Формула на Лагранж-LegrendreFrm


Какво ще научим:       Числени методи на алгебрата