Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика III част
Симплекс метод и Транспортна задача

Транспортна задача - постановка и начален план


Транспортна задача касае проблема да минимизиране на транспортните разходи от доставчиците до потребителите.

Таблично представяне на данните

Таблицата се състои от n реда - броят на доставчиците и m стълба - броят на потребителите.
Наличностите на доставчиците ( ai ) се нанасят отдясно на таблицата а потребностите на потребителите ( bj ) - отдолу.
Транспортните разходи ( cij ) се нанасят в горния десен ъгъл на всяка от клетките в таблицата.

Това е типична таблица на транспортната задача, състояща се от три доставчика и четири потребителя.

Първоначално попълвание на таблицата

Известни са два метода за това:
"Метод на северозападния ъгъл" и "Метод на минималния елемент".
При първия от тях, клеткага, намираща се горе, вляво се попълва с по-малкото от числата a1 и b1 ,
с което се елиминира , съответно първият ред или първят стълб.
С останалата част от таблицата се постъпва по същия начин, до пълното изчерпване на количествата ai и bj .
Ще разгледаме два примера, касаещи начално попълване на една и съща таблица по два различни начина.

Пример 1
Попълнете таблицата на транспортната задача по метода на северозападния ъгъл.
При метода на минималния елемент първо се попълва клетката с минимални транспортни разходи
с по-малкото количество от нейния ред и стълб,
като при това се елиминира количеството в този ред или стълб.
Ако има няколко клетки с минимални транспортни разходи се предпочита тази клетка,
при която може да се попълни по-голямо количество.
С останалата част от таблицата се постъпва по същия начин, до пълното изчерпване на количествата ai и bj .

Пример 2
Попълнете таблицата на транспортната задача по метода на минималния елемент.
Въпреки многото таблици, които съставихме с учебна цел, попълването на превозите се извършва в една таблица.


Какво ще научим:
Транспортна задача - критерий за оптималност