Какво трябва да знаем:
Транспортна задача - постановка и начален план

Целта на обучението във всяка наука е
ученикът да чете, слуша, разбира и създава абстрактен текст.
При разглеждането на примерите трябва са се водят писменни бележки и
операциите да се извършват самостоятелно, спазвайки указанията.

Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика III част

Транспортна задача - критерий за оптималност


Един план се нарича неизроден, ако броят на запълнените клетки в таблицата е равен на
броят на редовете + броят на стълбовете -1.


Ако в една таблицата има 3 реда и 4 стълба - броят на запълнените клетки в таблицата трябва е 6.
Ако те са по-малко, планът е изроден.Планът е изроден, защото пълните клетки са 5 а трябва да бъдат 6Планът е неизроден.


Потенциали се наричат такива числа ui за редовете и vj за стълбовете,
за които ui + vj = cij (транспортните разходи) за всяка запълнена клетка.

За неизроден план единият от потенциалите, обикновено u1 , се избира произволно.
Потенциалите ui се нанасят отляво на таблицата а vj - отгоре.

Пример 1
Определете потенциалите за дадения, неизроден, планПример 2
Попълнете началния опорен план по метода на северозападния ъгъл и попълнете потенциалите.


След като се определят потенциалите, се изчисляват оценките Dij за всяка празна клетка (i, j).
Dij = ui + vj - cij .
Няма смисъл да се изчисляват оценките за запълнените клетки, защото те са нули по определение.Пример 3
Извършете началното попълване на таблицата по метода на минималния елемент.
Определете потенциалите и изчислете оценките за получения план.


Успех!
Какво ще научим:
Транспортна задача - цикли
Транспортна задача - подобряване на опорния план