Какво трябва да знаем:
Транспортна задача - постановка и начален план
Транспортна задача - критерий за оптималност

Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика III част

Транспортна задача - цикли


Да предположим, че е попълнен планът на една транспортна задача.
Това може да се извърши по методите на "минималния елемент" или "северозападния ъгъл" , като първият е за предпочитане.
Да предположим още, че този план е неизроден, което означава, че броят на пълните клетки е равен на броя редовете на таблицата
плюс този на стълбовете минус едно.
Тогава, в повечето от случаите, за всяка празна клетка от таблицата, съществува такава начупена линия с върхове пълни клетки,
която отговаря на следните условия:
  1. Започва и завършва в празната клетка.
    Всички останали нейни върхове са пълни клетки.
  2. Съставящите я отсечки са хоризонтални или вертикални.
  3. Всяка нейна отсечка, освен началната и крайната се състои от две пълни клетки.

Затворена линия, отговаряща на горните условия се нарича цикъл.
На началната празна клетка се съпоставя знак +, на следващата знак - и т.н.
При завръщането в началната клетка знакът, разбира се, трябва да е + .
В посочените примери началната клетка е означена с кръгче, а запълнените клетки - с плътно квадратче.

Пример 1.


Пример 2.


Пример 3.


Пример 4.

В цикъла може да има и самопресичания.
Пресечната точка не е връх от цикъла, защото всяка отсечка от цикъла, освен началната, която съвпада с крайната, се състои от две пълни клетки (условие 3) .

Пример 5.


Пример 6.
Може да има и такива "червеи".


Задача 1.
Направете една произволна таблица.
Да предположим, че сте я направили с m и n стълба.
Запълнете в нея n + m - 1 на брой клетки.
Изберете една празна клетка и направете цикъл, започвайки от нея.

Задача 2.
Препишете таблицата и съставете цикъл за всяка празна клетка.

Забележете, че планът е неизроден.За съжеление, съществуват, макар и рядко неизродени планове,
за които не може да се намери цикъл за всяка празна клетка .

Задача 3.
Опитайте да намерите такова разположение за таблица 3 X 3 с 5 запълнени клетки,
за която не съществува цикъл за нито една от 4-те празни клетки.
Какво ще научим:
Транспортна задача - подобряване на опорния планКоментари