Какво трябва да знаем:           Набла операции           Елементарна площ       Физически смисъл на дивергенцията      
Интеграл по повърхнина от втори род (по координати) -пояснения     Тройни интеграли      
Векторен анализ
Висша математика II част

Теоремата на Гаус-Остроградски - формулировка и коментари

... Останалато -
Не ще излезе никога на светло.

Нека D е тримерно тяло, ограничено от непрекъсната и частично гладка, затворена повърхнина ∂D.
Нека още функциите P=P(x,y,z) , Q=Q(x,y,z) и R=R(x,y,z) имат непрекъснати частни производни в обемната област D .
Тогава е в сила формулата
Теоремата на Гаус-Остроградски -ThG_O
която носи името на Гаус и Остроградски.
Интегралът отляво е обемен интеграл а този отдясно е интеграл от втори род (по координати) по повърхнината ∂D - ограждаща обема D.

В този общ вид , през 1928г. тя е докладвана на Петербургската академия на науките и след това е публикувана в Научно списание на Френската академия на науките.
През 1834 г. Остроградски е обощил тази формула за n- мерното пространство.

Каква е ролята на Гаус?
През 1913 г. той е разгледал частния случай при F = (P, Q, R)=(x, y, z).
Във немската и английската литература теоремата Теоремата на Гаус-Остроградски -ThG_O е цитирана като „ Теорема на Гаус”.
Във френската – кто „Теорема на Остроградски” а във руската като „ Теорема на Остроградски – Гаус”.
В българската литература - „Теорема на Гаус – Остроградски”.
Портретът на Гаус може да се види тук.
На Теоремата може да бъде придадена векторната форма, Векторна форма на Теоремата на Гаус-Остроградски -ThG_OVFrm където Координати на векторното поле -VectFld а Елементарна площ -ElArea е векторът на елементарната площ.
Нейният физически смисъл се свежда до това, че количеството която изтича от един затворен обем под действието на векторно поле е равно на количеството, преминаващо през ограждащата го повърхност.
Кратките сведения от биографията са заимствани от това място.

Михаил Василевич Остроградски -Mark
1801 - 1862


Михаил Василевич Остроградски е роден през 1801 г. в Полтавска губерния в семейството беден помещик.
През 1816 г. постъпва в Харковския университет. Завършва го за две години а след още две става кандидат на науката.
Заминава за Париж, където усилено се занимава с научна дейност.
По това време в Париж са работили Лаплас, Поасон, Коши, Фурие и Навье.
Веднъж е лежал в ареста за неплатени дългове и е бил освободен от Коши, който също не е бил от богатите.
През 1828 г. се завръща в Руската империя и с ентусиазъм започва да работи в Руската академия на науките.
Бил е член на Американската, Туринската, Римската и Парижката академии на науките.
Работил е по въпросите на математическата физика и аналитичната механика и математическия анализ.
Активно се е занимавал с преподавателска дейност и се е интересувал от въпросите на възпитанието и образованието.
Починал е през 1862 г.

Какво ще научим:      
Теоремата на Гаус-Остроградски – доказателство       Теоремата на Гаус-Остроградски – приложения в задачи