Какво трябва да знаем:
Операции с множества  
Изображение (Функция)
Сложна функция ( суперпозиция )

Елемeнти

Образ и първообраз на множества при дадено изображение

Нека f е изображение от множеството X в множеството Y.
Ако X1 е подмножество на X образ на X1 е множеството Y1 от тези елементи y от Y ,
за които съществува x от X1 такова, че f(x) принадлежи на Y1 . Y1 се означава с f(X1) .
Т.е. f(X1) е множеството на образите на елементите от X1.
Frm1.GIF

Ясно е, че Frm2.GIF
Образът на X при изображението f се означава с Im(f).
Gr1.GIF
Ако Y1 е подмножество на Y първообраз на Y1 е множеството X1 от тези елементи x от X , за които образът f(x) принадлежи на Y1 .
X1 се означава с: Frm3.GIF .
Gr2.GIF
Ясно е че, Frm4.GIF . В сила са и отношенията:
Frm5.GIF

Теорема:         За образите на множества са сила отношенията:

Frm6.GIF

Доказателство на 1:
Ще докажем първо, че Frm7.GIF
Нека Frm8.GIF
Щом като x принадлежи на обединението то x принадлежи на едно от множествата.
Нека x да принадлежи на първото.     Тогава y = f(x) принадлежи на f(X1).
Сега да докажем обратното включване: Frm9.GIF
Нека y да принадлежи на обединението на f(X1) и f(X2) .
Тогава y принадлежи поне на едното множество.     Нека да е първото.
Следователно съществува x от X1 , което се изобразява в y.
Това x принадлежи на X1 а следователно и на обединението X1 и X2.   Следователно y е от Frm10.GIF. Това, че обратното включване на 2. не е в сила, се вижда от посочения пример.
Gr3.GIF
При него Frm11.GIF
За първообразите на множества са сила отношенията: Frm12.GIF
Ще докажем второто равенство.
Нека x да принадлежи на Frm14.GIF
Тогава f(x) е от сечението на Y1 и Y2 следователно x е от Frm14_1.GIF
За доказателството на обратното включване ще използваме символичен запис:
Frm15.GIF
В сила са отношенията: Frm15_1.GIF
f и f -1 са монотонни съответствия спрямо включването т.е. :

Frm16.GIF

Ако h = gof е композиция на две изображения Frm17.GIF

  Какво ще научим:    
Фактор-изображение  

Елемeнти